2021-05-04

Szükségünk van rá: Isten Igéje


Amikor keresztényekké válunk, életünk legcsodálatosabb, kihívásokkal teli, nehéz, de megelégedést nyújtó, érdekes, inspiráló, életet megváltoztató kalandjára indulunk.

Valóban megelégít és megéri, de nem könnyű. Ezért adott Isten egy csodálatos útmutatót, amely elmagyarázza alkotásának tervét, elmondja üdvösségünk kibontakozó történetét, feltárja az Ő csodálatos szeretetét, és gondos utasításokat ad lelkünk jólétéhez.

Tanácsot, útmutatást, bölcsességet, örömet és szeretetet meríthetünk Isten Igéjéből, mert a Biblia:

1. Nem tartalmaz hibákat.
Az Örökkévaló beszéde igaz és tiszta, mint a föld-kohóban hétszer olvasztott, megtisztított ezüst.” (Zsoltár 12:6(7)).

2. Nem idejemúlt.
Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.” (Zsoltár 119:89

3. Tökéletesen vezet bennünket.
Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsoltár 119:105).

4. Elmagyarázza üdvösségünket.
“...Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére.” (Róma 1:16).

5. Teljes mértékben Istentől ihletett és szükséges a hitünkhöz.
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim. 3:16-17).

6. Élő igazság, amely mindent megítél.
Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsidók 4:12)

Nos, folytathatnám, magyarázhatnám tovább ezeket csodálatos dolgokat Isten Igéjével kapcsolatban, de ez több lenne, mint az 1 perces megszokott formátumom. Ezért kérlek, gondolkodj el most ezeken a csodálatos igazságokon!


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2021-05-02

Szükségünk van rá: bűnbánat


A keresztényeknek a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli bűneik is meg vannak bocsátva, mégis szükségünk van arra, hogy továbbra is bevalljuk bűneinket és bűnbánatot tartsunk (1.János 1:8-10).

A 32. Zsoltár néhány fontos elvet tartalmaz a bűnök bevallásával és megbánásával kapcsolatban:

1. Az eredmények csodálatosak, meg nem érdemeltek, életet megváltoztatók, gyógyítók, átalakítók, frissítők. Örüljünk ennek az igazságnak naponta!

Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.

2. A bűnök bevallása és megbánása megtisztítja a lelkiismeretünket.

Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.

3. A be nem vallott bűn károsítja jólétünket.

Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.

4. A bűn bevallása azonnali megkönnyebbülést hoz.

Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.

5. Az őszinte vallomásban és a valódi bűnbánatban biztonság van.

Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével.

Bűnbánat: Szükségünk van rá!


Megjegyzés:

Vannak, akik azt állítják, hogy miután megtértünk, nem kell Isten bocsánatát kérni, mert már megbocsátott nekünk.

De az 1János 1:8-10 hívőknek íródott, és rávilágít arra, hogy a bűnbánat az Úr ismeretének fontos szempontja:

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.

Ezen kívül még Jézus is ezt mondja:
Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!” Jelenések 3:19

A Zsidók 12:5-6 pedig ezt mondja:
Elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: 'Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.'

A keresztényeknek törvényesen meg van bocsátva - múlt, jelen és jövő. De az őszinte, szívből jövő bűnbánat által tudatában leszünk azoknak a területeknek, ahol még szükségünk van arra, hogy Isten formáljon bennünket. Hitünkben előrébb visz minket, közelebb von bennünket Megváltónkhoz.

-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2021-04-27

Énközpontú vagy Istenközpontú?


Amikor önzőek vagyunk, akkor énközpontúak vagyunk ahelyett, hogy Isten-központúak lennénk, és önmagunkban bízunk, ahelyett, hogy Istenben bíznánk. Ezért Jézus azt mondja, hogy amikor veszítünk, valójában akkor nyerünk, és amikor győzünk, akkor veszítünk:

Azután így szólt mindnyájukhoz: 'Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt.'Lukács 9:23-24 

Csodálatos motivációt kaptunk ahhoz, hogy Isten-központúak legyünk:

Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek.2Kor. 5:15

Ahogy növekedünk az Úrban, mind jobban leszünk tekintettel másokra:

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.Filippi 2:3-4

Kérdezzük meg Istent, hogy vannak-e olyan területek az életünkben, ahol önzőek vagyunk. Vajon elhanyagolunk-e egyes családtagokat és/vagy kötelezettségeket? Könnyen megsértődünk-e, túlérzékenyek vagyunk és/vagy könnyen megharagszunk? Saját bűneinkre kifogást találunk, más bűneit pedig számon tartjuk?


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2021-04-25

Micsoda kusza hálót szövünk


"Ó, micsoda kusza hálót szövünk, amikor először gyakoroljuk a megtévesztést." ~ Sir Walter Scott, 1808

Ez az idézet jutott eszembe, amikor Dávid és Betsabé történetét olvastam (2Sámuel 11). Egy be nem vallott hazugság mindig még rosszabb hazugsághoz vezet, és egy be nem vallott bűn mindig még rosszabb bűnhöz.

Dávid csalása valóban a megtévesztések és a bűnök "kusza hálójához" vezetett.

Ez a csalás is, mint ahogy általában lenni szokott, önmegtévesztéssel kezdődött: Dávid nem látott problémát abban, hogy egy nőt nézett a tetőről, és kéjvágy támadt benne.

Ezután Dávid engedett vágyának. Annak tudatában, hogy Betsabé férjezett, követeket küldött hozzá, hogy hozzák el, és házasságtörést követett el vele.

Amikor Betsabé közölte Dáviddal, hogy terhes, a csalás egyre gubancosabbá vált. Azt az utasítást adta másoknak, hogy gyilkolják meg Betsabé férjét.

Ó, micsoda kusza hálót szőtt Dávid...

Elfordíthatta volna a fejét...

Megállhatott volna, amikor megtudta, hogy Betsabé házas.

Bűnbánatot tarthatott volna, amikor látta Uriás tiszteletre méltó önmegtagadását.(1)

Isten minden lépésnél “kiutat” mutatott Dávidnak kísértéséből, de Dávid nem volt hajlandó ezt megtenni (1Korinthus 10:13).(2)

Tanuljunk David kudarcából.(3)

--------------------

Lábjegyzetek:

(1) 2Sámuel 11:10-11: Ezt jelentették Dávidnak, aki ekkor ismét magához hívatta Úriást, és megkérdezte tőle: 'Hiszen hosszú útról tértél haza, miért nem mentél a házadhoz?' Úriás így felelt a királynak: 'Királyom, az Örökkévaló Szövetségládája, meg Izráel és Júda serege sátorokban lakik a harcmezőn, és vezérem, Jóáb, meg uram harcosai a nyílt mezőn táboroznak —, hogy mehetnék én akkor haza, hogy egyek-igyak és a feleségemmel háljak? Életedre mondom, soha nem tennék ilyet!'

Uriás nem volt hajlandó feleségével lefeküdni, szenvedő csapatai iránti tiszteletből. Nem engedte ezt meg magának, amíg a parancsnoksága alatt állóktól megtagadják feleségüket és családjukat. Micsoda ellentét! Dávid nemcsak, hogy a csapatok szenvedése közben jól érezte magát - de az egyik leghűségesebb katona feleségével szórakozott. És most abban reménykedett, hogy Uriás lefekszik Betsabéval, és majd azt hiszi, hogy a csecsemő az övé. De Uriás elutasította ezt, még akkor is, amikor Dávid leitatta (2Sámuel 11:12-13). Tudod-e, hogy Isten megpróbálta felhívni Dávid figyelmét Uriás becsületes viselkedésére?

(2) Az egész eseten keresztül végig Isten “kiutat” igyekezett mutatni Dávidnak, de ő visszautasította:
Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást.1Kor. 10:13

(3) Dávid nagyon csúnyán kudarcot vallott, de Isten mégis teljesen helyreállította őt és úgy beszélt róla, mint istenfélő emberről ez az incidens után is. Ez pedig az ő bűnbánó szíve miatt volt (51. Zsoltár).

-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2021-04-20

Krisztus szavai "számítanak"


A legtöbb ember a modern kultúrában úgy gondolja, hogy túl "jó" ahhoz, hogy a pokolba kerüljön. Ez az egyik oka annak, hogy az ún. “egyetemes üdvösség”* elmélete egyre népszerűbbé válik, még a keresztények körében is.

Ezenkívül egyes keresztények azt állítják, hogy a bűnbánat, a megszentelődés és az, hogy tanítvánná váljanak nem szükséges része az üdvösségnek.

Természetesen ennek nincs bibliai alapja. A Szentírás világossá teszi, hogy senki sem hihet igazán Krisztusban anélkül, hogy megbánná bűneit, amelyek a keresztre szegezték Őt, ezután pedig engedelmeskedni igyekezne neki (János 14:21).

A valódi Krisztusba vetett hit nem kevesebb, mint egy életre szóló elkötelezettség.

A Lukács 14:25-34-ben Jézus azt mondja, hogy számítsuk ki a költségeket, mert "ha le nem mondtok mindenről, amitek csak van, nem lehettek a tanítványaim!".

Ez nem azt jelenti, hogy Isten azt kéri tőlünk, hogy adjunk fel mindent, hanem azt, hogy legyünk hajlandók megtenni bármit, amit kér tőlünk (Máté 19:29). Ő meghalt értünk, hogy érte élhessünk (2Korinthus 5:15).

Mindig lesznek olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy Isten csodálatos kegyelme engedély a bűnre. Ez problémát jelentett már a korai egyházban is, ezért Pál a Róma 6-ban ezzel foglalkozik: 

Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? (Róma 6:1-2)

Ha valaki úgy gondolja, hogy bűnbánat nélkül jöhet az Úrhoz, és továbbra is istentelen életmódot folytat, fordítsuk a figyelmét az 1János 3:6-ra. Ha valakik úgy gondolják, hogy megtérhetnek, de ehhez semmit nem kell feladniuk az Úrért, akkor hivatkozzunk nekik az 1Korinthus 3:11-15-re.

-----------

*ez az elmélet szerint mindenki a mennybe jut (a fordító megjegyzése)


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.